Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) rámcovo upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o dielo (ďalej len ako „zmluva“) uzatvorenej medzi kupujúcim/objednávateľom (zákazník) a predávajúcim/zhotoviteľom, ktorým je vždy obchodná spoločnosť VS – MONT, s.r.o., so sídlom Lazy pod Makytou 1030, 020 55 Lazy pod Makytou, IČO: 31 601 413, zap. v OR OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 2569/R (ďalej len ako „dodávateľ“).

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zákazník prijíma tieto VOP v ich úplnom znení okamihom uzatvorenia zmluvy.

1.3. Tieto VOP sa budú aplikovať na všetky vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľom, vzniknuté uzatvorením zmluvy.

1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že zmluvné strany si v zmluve dohodnú niektorú oblasť upravenú VOP odlišne od VOP, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred VOP.

 

2. Práva a povinnosti dodávateľa

2.1. Dodávateľ je povinný:

  • dodať na základe zmluvy zákazníkovi tovar alebo službu v dohodnutom množstve a v požadovanej kvalite, a to zároveň v dohodnutom termíne a za ďalších individuálne dohodnutých podmienok,
  • odovzdať zákazníkovi najneskôr spolu s tovarom/službou v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru/služby a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody záručný list, dodací list, daňový doklad, atď.)

2.2. Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny/ceny diela od zákazníka za dodaný tovar/službu.

2.3.  Dodávateľ má právo a odberateľ potvrdením tejto ponuky akceptuje právo dodávateľa jednostranne zvýšiť cenu o mieru nárastu ceny jednotlivých materiálov

alebo komponentov zabudovaných do diela.

Takýto nárast ceny môže vzniknúť kedykoľvek medzi zaslaním ponuky a dodaním výrobku.

V prípade potreby je dodávateľ pripravený tento nárast kedykoľvek objektívne preukázať.

 

3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1. Zákazník je povinný:

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar/službu bezodkladne potom, čo mu dodávateľ oznámi, že tovar/služba je pripravená na prevzatie,
  • zaplatiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu/cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti,
  • nepoškodzovať dobré meno a povesť dodávateľa,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru/služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.

3.2. Zákazník má právo na dodanie tovaru/služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v zmluve.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Tovary/služby sú ponúkané a predávané dodávateľom prostredníctvom vystavených vzorov, katalógov, typových listov, ponukových listov, inej dokumentácie a vzorkovníkov, pričom všetky základné produkty dodávateľa sú dostupné na jeho webovej stránke, ale najmä sú osobne konzultované priamo so zákazníkom bezprostredne po tom, ako tento prejaví záujem o prezentáciu produktov.

4.2. Zmluvné strany si dohodnú konkrétny termín dodania individuálne v zmluve, príp. aspoň elektronickou poštou, a to vždy na základe charakteru a množstva požadovaného tovaru/služby.

4.3. Zákazník je povinný prevziať tovar/službu od dodávateľa v mieste, ktoré je dohodnuté v zmluve, ako miesto dodania tovaru/služby – spravidla je to sídlo dodávateľa, alebo adresa jeho výrobnej prevádzky.

4.4. Zákazník je povinný vizuálne skontrolovať tovar a prípadne aj jeho obal okamžite pri jeho preberaní od dodávateľa. V prípade, že zákazník zistí akékoľvek vady tovaru alebo obalu tovaru, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť dodávateľovi, spísať o tom záznam a odovzdať ho dodávateľovi. Pokiaľ zákazník nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety, považuje sa tovar za dodaný riadne a bez vád a nedorobkov.

4.5. Spôsob platby, časový harmonogram úhrady kúpnej ceny/ceny diela, ako aj ostatné platobné podmienky si dojednajú zmluvné strany individuálne v zmluve.

 

5. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva vzniku škody na tovare

5.1. V prípade kúpnej zmluvy nadobúda zákazník vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka v čase, keď prevezme tovar od dodávateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a zákazník tovar neprevezme.

 

6. Nároky z vád tovaru, záruka, reklamácia

6.1. Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru/služby, ktoré sú známe pri prevzatí tovaru/služby zákazníkom, resp. za tie, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Dodávateľ zodpovedá za akosť, množstvo, druh, balenie, doklady potrebné na riadne užívanie tovaru/služby. Tovar musí zodpovedať záväzným technickým normám, výrobnej dokumentácií, kvalite, resp. dohodnutým podmienkam podľa zmluvy, a nesmie mať právne vady.

6.2. Pri tovare/službe, ktoré boli dodané za nižšiu cenu (bola poskytnutá zľava z ceny) dodávateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena, resp. poskytnutá zľava.

6.3. Záručná doba na tovar/služby dodávateľa je: a) dvadsaťštyri (24) mesiacov pre zákazníkov z členských štátov EU a b) dvanásť (12) mesiacov pre zákazníkov z krajín mimo EU, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, pričom začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/služby zákazníkom, alebo odo dňa nahlásenia pripravenosti tovaru ku prevzatiu za predpokladu, že si zákazník tovar včas neodoberie.

6.4. Podrobnosti o postupe pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru/služieb sú konkrétne upravené v Reklamačnom poriadku dodávateľa, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a zákazník podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa s týmto poriadkom oboznámil a súhlasí s ním.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Dodávateľ je okrem prípadov ustanovených v zákone č. 513/1991 Z..z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) oprávnený odstúpiť od zmluvy aj ak:

a) nastali dôvody, ktoré možno považovať za okolnosti vyššej moci, príp. ak bez zavinenia dodávateľa nastali iné dôvody, pre ktoré nemožno tovar/službu dodať (nedostupnosť tovaru u dodávateľa vstupných surovín a materiálov), alebo

b) ak zákazník počas realizácie výroby tovaru alebo prípravy služby zmenil podstatným spôsobom svoje zadanie a odmieta prevziať pôvodne objednaný tovar/službu.

7.2. Zákazník je okrem prípadov ustanovených v zákone č. 513/1991 Z..z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) oprávnený odstúpiť od zmluvy aj ak: a) dodávateľ oznámi zákazníkovi po uzatvorení zmluvy navýšenie ceny tovaru/služby o viac ako 15%.

7.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou a doručené na korešpondenčnú adresu druhej zmluvnej strany, pričom týmto okamihom nadobúda účinnosť.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením ich aktuálnej verzie na webovej stránke dodávateľa.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú komunikáciu sa medzi nimi bude považovať aj komunikácia uskutočnená vo forme e-mailových správ.

8.3. Na vzťahy neupravené zmluvou a ani týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.4. Tieto VOP nadobúdajú všeobecne účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke dodávateľa a účinnosť voči konkrétnemu zákazníkovi okamihom uzatvorenia zmluvy. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobudnú účinnosť ich zverejnením na webovej stránke dodávateľa.

 

V Lazoch pod Makytou, dňa 01.04.2022

Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt