Všeobecné záručné podmienky

1. Firma VS-MONT, s.r.o. Lazy pod Makytou poskytuje na svoje výrobky záruku 24 mesiacov odo dňa expedície zákazníkovi. Každú závadu, ktorá je zákazníkom považovaná za garančný prípad, je nutné oznámiť výrobcovi (VS-MONT) a výrobcom odsúhlasiť. Záruka na závady musí byť vždy v písomnej podobe, uplatnená najmenej 14 dní pred jej uplynutím. Prekročenie tejto doby znamená zároveň ukončenie zodpovednosti VS-MONT za tieto produkty.

 

2. Firma VS-mont spol. s r.o. uzná prípadné reklamácie v priebehu 24 mesačnej záručnej doby len vtedy, ak boli splnené všetky podmienky uvedené v Záručnom liste (kompletne vyplnený a zaslaný do 30 dní na adresu VS-mont s.r.o.) a v určenom termíne prevedené predpísané servisné práce – povinné servisné prehliadky uvedené v servisnej knížke (vždy súčasťou dodávky) . Ako doklad o ich prevedení platí Servisná knižka, vyplnená servisným technikom firmy VS-mont spol. s r.o. alebo technikom určeného servisného zastúpenia.

 

3. Po prijatí záručnej zodpovednosti budú závady výrobku demonštrované a preukázané kupujúcim, stranou VS-MONT odstránené alebo vymenené, bez akýchkoľvek záväzkov. Chybné produkty alebo ich časti by mali byť uschované pre možnosť inšpekcie zo strany VS-MONT, alebo z dôvodu objednávky uskutočnené stranou VSMONT pre tretie strany, alebo v prípade bezplatného zaslania do firmy VS-MONT.

 

4. Výmena chybných častí sa bude realizovať výhradne až po obdržaní týchto častí vykazujúcich defekt. Vymenená súčasť sa stáva majetkom VS-MONT. Špedícia starých a nových častí, vrátane balného bude účtovaná kupujúcemu. Náklady spojené s montážou, cestovnými nákladmi a ubytovaním rovnako tak ako s materiálom nevyhnutným k montáži, vrátane oleja a tesnení, bude taktiež hradiť kupujúci.

 

5. Produkty (alebo ich časti) dodané stranou VS-MONT a vyrobené tretími stranami, ktoré vykázali nejakú chybu, spadajú pod záručné podmienky výrobcu tohto produktu a týmito sa záruka pre tieto výrobky bude naďalej riadiť aj vo vzťahu ku kupujúcemu.

 

6. Chyby spôsobené nepredvídateľnými vonkajšími silami nespadajú pod záručnú garanciu strany VS-MONT.

 

7. Kupujúci je povinný sa starať o produkt s náležitou starostlivosťou. Neprofesionálne zaobchádzanie rovnako tak ako aj nedostatočná údržba v tom najširšom zmysle zbavuje VS-MONT akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté prípadné chyby. Taktiež v momente, keď kupujúci sám zasiahne do výrobku, najmä v rámci opráv alebo nejakého pozmenenia, záručná garancia VS-MONT zaniká.

 

8. Záruka zanikne aj v prípade, keď chyba bola spôsobená neodborným používaním veci, údržba nebola prevedená podľa poskytnutých inštrukcii a nálepiek, kedykoľvek boli poškodené tesnenia a prípoje ventilu alebo boli použité nevhodné oleje, mazivá, alebo tlaky a prietoky boli použité bez súhlasu VS-MONT, keď nie je možné zistiť príčinu závady a kedykoľvek tieto majú pôvod iný ako je chyba materiálu alebo zapríčinenie zo strany VS-MONT. Možnosť uplatnenia záruky zanikne v prípade, ak kupujúci nesplní akúkoľvek zo svojich povinností.

 

9. Náklady za prípadnú zásielku, ako aj eventuálne dovozné clá a podobné náklady idú na náklady zákazníka. Náklady spojené s časovými prestojmi vozidla nutnými na opravu firma VS-MONT na seba nepreberá.

 

Platné od: 01.01.2012

Vypracujte mi cenovou nabídku

Kontakt